བོད་ཡིག་དྲ་ཚིགས་ཀུན་འདུས།

གློག་བརྙན། དེ་བས་མང་།>>

  • འོད་ཁམས།

    ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་ཅིང་དགའ་བསུ་ཆེས་ཆེར་ཐོབ་མྱོང་བའི་བོད་བརྙན་དྲ་བ།

  • པྲ་དྲ།

    བོད་བརྙན་གྱི་ཤེས་བྱ་སྣ་འཛོམས་དྲ་བ།

སྐད་འཇོག